Regulamin

Regulamin

ZASADY  SPRZEDAŻY  HURTOWEJ  DLA  PRZEDSIĘBIORCÓW

  • 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Hurtownię internetową www.hurt.krespol.pl prowadzi firma:
PW "KRESPOL" s.c. M.Bartczak, H.Karszniewicz
93-331 Łódź, ul. Zygmunta 64,
tel.: (+48) 42 645 31 57, 42 645 31 25
fax: (+48) 42 640 92 89
Firmowa strona: www.krespol.pl

NIP: 729-01-12-709
REGON: 470533270

zwana w dalszej części regulaminu SPRZEDAWCĄ.

1.2. Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla klientów hurtowych, prowadzących działalność gospodarczą. Klienci, którzy po raz pierwszy nawiązują z nami współpracę, przed aktywacją konta zostaną poproszeni o przesłanie mailem lub faksem kompletu dokumentów firmy (NIP, REGON, Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej).

1.3. Większość wyrobów sprzedawana jest w opakowaniach zbiorczych.Towary zamówione w mniejszej ilości niż w opakowaniu zbiorczym, będą liczone po cenach detalicznych. Szczegóły na temat minimalnych ilości zamówienia znajdują się w zakładce Koszty / sposoby dostawy / rabaty

  • 2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

2.1 Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez ZAMAWIAJĄCEGO (zwanego w dalszej części regulaminu również KLIENTEM) postanowień niniejszych zasad.
2.2 Przed złożeniem pierwszego zamówienia należy zarejestrować konto klienta, które zostanie aktywowane przez administratora po weryfikacji danych firmy.
2.3 KLIENT, który wcześniej już założył swoje konto w naszej hurtowni, musi się wyłącznie zalogować przed rozpoczęciem wypełniania formularza zamówień.
2.4 Klient przeglądając ofertę w hurtowni może wybierać i dodawać do koszyka wyroby, które chce zakupić, poprzez wciśnięcie przycisku "Dodaj do zamówienia", który znajduje się obok każdego wyrobu.
2.5 Koszyk jest elektroniczną formą formularza zamówień, który umożliwia przechowywanie produktów, które nas zainteresowały.
2.6 Standardowym sposobem przesłania zamówienia dotyczącego produktów oferowanych w hurtowni on-line jest zautomatyzowana wysyłka formularza zamówień udostępniona poprzez funkcje koszyka. Taki sposób złożenia zamówienia jest najszybszym i akceptowanym przez SPRZEDAWCĘ sposobem
przesłania zmówienia.

  • 3. POTWIERDZENIE PRZESŁANEGO ZAMÓWIENIA

3.1 KLIENT po złożeniu zamówienia automatycznie otrzymuje mailowe potwierdzenie jego przyjęcia. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia prosimy o kontakt.
3.2 Oprócz automatycznego potwierdzenia otrzymanego zamówienia pracownik firmy Krespol może dodatkowo skontaktować się telefonicznie z ZAMAWIAJĄCYM w celu zweryfikowania podanych w przesłanym zamówieniu danych o kliencie.
3.3 W przypadku braku w magazynie zamówionego artykułu poinformujemy o tym Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem i zaproponujemy inny dostępny artykuł.

  • 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1 Firma Krespol zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku stwierdzenia nieścisłości w danych przekazanych przez Zamawiającego, lub z przyczyn niezależnych od firmy. W przypadku takiej decyzji ZAMAWIAJĄCY zostanie powiadomiony o odmowie w ciągu trzech dni roboczych od daty przesłania zamówienia.
4.2 Każde zamówienie będzie realizowane w czasie nie dłuższym niż 7 dni, z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy. Czas realizacji jest okresem, po którym towar jest gotowy do wysyłki.
4.3 W przypadku wyczerpania zapasów danego produktu w magazynie, klient zostaje powiadomiony o tym fakcie. W tej sytuacji Zamawiający może zrezygnować z dokonania zakupu wybranego produktu, wybrać towar zamienny lub wyrazić zgodę na dłuższy okres realizacji.

  • 5. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

5.1 Zamówienia dostarczane są Pocztą Polską oraz firmą kurierską GLS.
5.2 Koszty dostawy zależą od wybranej formy płatności i przesyłki.
5.3 Na życzenie klienta zamówienie możemy przesłać inną firmą kurierską, wskazaną przez KLIENTA, o ile odbierze ona przesyłkę z siedziby firmy Krespol i realizuje potwierdzenie odbioru przesyłki.
5.4 Koszty przesyłki ponosi w całości ZAMAWIAJĄCY, za wyjątkiem zamówień przekraczających 700 zł netto.
5.5 Koszty zapakowania i zaadresowania przesyłki pokrywa w całości firma Krespol.
5.6 Firma Krespol nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z winy poczty, firmy kurierskiej oraz niemożliwości doręczenia przesyłki z powodu podania błędnego lub niepełnego adresu.
5.7 Przesyłki zagraniczne realizujemy wyłacznie na koszt Kupującego.

  • 6. PŁATNOŚCI I DOKUMENTY

6.1 Ceny wyrobów są cenami netto i podane są w PLN. Na zakupiony towar SPRZEDAWCA wystawia fakturę VAT.
6.2 Sposoby płatności za zamówione towary:
      - przedpłata na konto (po uprzednim potwierdzeniu dostępności towaru)
      - gotówka-pobranie (płatne przy odbiorze przesyłki)
      - przelew (wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu)
      - przelew na część wartości zamówienia, pozostała kwota gotówką (wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu)
6.3 Zamówienia od nowych klientów realizujemy tylko za pobraniem lub po dokonaniu przedpłaty.
6.4 W przypadku płatności terminowych, nowe zamówienie będzie realizowane po uregulowaniu należności za zamówienie poprzednie.
6.5 W zależności od wielkości zamówienia i sposobu płatności, KLIENT może uzyskać rabat od wartości zamówienia netto. Szczegóły udzielania rabatów znajdują się w zakładce Koszty / sposoby dostawy / rabaty

  • 7. JAKOŚĆ WYROBÓW, ZASADY GWARANCJI I ZWROTU PRODUKTÓW

7.1 Firma Krespol zobowiązuje się do dostarczania produktów wysokiej jakości i pozbawionych wad ukrytych.
7.2 Na wszystkie towary udzielana jest roczna gwarancja producenta, przewidziana odpowiednimi przepisami prawa.
7.3 W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się w godz.8-16 z biurem hurtowni:
PW "KRESPOL" s.c. M.Bartczak, H.Karszniewicz
93-331 Łódź, ul. Zygmunta 64,
tel.: (+48) 42 645 31 57
tel.: (+48) 42 645 31 25
fax: (+48) 42 640 92 89
e-mail: handlowy@krespol.pl
7.4 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia towaru w obecności dostarczyciela. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

  • 8. DANE OSOBOWE

8.1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRESPOL s.c. M.Bartczak, H.Karszniewicz, ul.Zygmunta 64, 93-331 Łódź, NIP 7290112709) w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:
a) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
b) Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),
c) Prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego.
8.2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
8.3. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.
8.4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:
a) Wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.
b) Wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
c) Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.
d) Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.
8.5. Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
8.6. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).
8.7. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.
8.8. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
8.9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
8.10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.
8.11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@krespol.pl, bądź listownie na adres PW KRESPOL s.c., ul. Zygmunta 64, 93-331 Łódź

  • 9. POZOSTAŁE USTALENIA

9.1 Niniejsze zasady mogą zostać zmienione w części lub całości w dowolnym momencie bez podana przyczyny.
9.2 Wszelkie pytania i uwagi dotyczące zasad współpracy należy kierować na adres firmy lub e-mailem: handlowy@krespol.pl